Tanburi Küçük Artin Notası

Hamparsum notası

Abdülbaki Nasır Dede Notası


Türk MüziğiBİR KÜLTÜR SAVAŞÇISI - Musıki Yazıları -
Dr. Osman Şevki Uludağ

240 s., notalı, resimli, CD ekli,

Yaprakları sararmış eski bir günlük ortaya çıkıveriyor. Günlüğü bulan İrem Ela Yıldızeli, sahibi ise Dr. Osman Şevki Uludağ… İrem'in büyükdedesi. Babaannenin evinden çıkan günlüğün devamı geliyor. Tozlu kutular, notalar, tarihin sayfaları arasında kaybolmuş yazılar, dergiler, fotoğraflar, pek çok mesele için yazılmış mektuplar… Sonra hepsinin arasından musıki ile ilgili kısımlarının bir araya gelişiyle ortaya çıkan bir kitap… Diliyle ve imlasıyla o zamana ait.

Zaman, Cumhuriyetin ilk yılları… Musiki adamı, yazar, siyaset adamı, tıp doktoru, tıp tarihçisi Dr. Osman Şevki Uludağ dönemin en hararetli tartışmalarını başlatıyor. Temelinde, musikimizi kendi kültürümüzü koruyarak, medeniyet dediğimiz şeyin üst sınırlarına çıkarmak…

"Bilinmelidir ki medeniyetin de milliyeti vardır. Millî olmıyan bir medeniyet milletin malı değildir. Kökü bizde olmayan musiki de bizim musikimiz olamaz. O, yeniden yeremeğe ve yeni meyveler vermeğe müsaiddir. Hattâ buna hasret kalmıştır."
Dr. Osman Şevki Uludağ

Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar
Bülent Aksoy

288 sayfa,

Bülent Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki, Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnak Mevlevi Ayini kitapları ile Eugenia Popescu-Judetz ve Béla Bartók'tan yaptığı çevirilerle müzikoloji çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim. Aksoy'u kitapları dışında yıllardır Açık Radyo'da sürdürdüğü programlarıyla Türk musıkisi tutkunları da izliyor.

Bülent Aksoy, Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar isimli bu yeni kitabında yirmi yılı aşkın bir zamandır çeşitli sanat ve kültür dergilerinde yayımladığı deneme, makale ve incelemelerden bazılarını bir araya getiriyor.

"Kimi yazılarda deneme ile inceleme iç içe geçiyor. Bunun belli bir sebebi var, o da, musıki mirasımıza, musıkimizin sorunlarına eğilirken her zaman musıkinin kendi iç sorunlarının teknik çerçevesi içinde kalamamamdır. Yakın geçmişin dertleri musıkinin içindeki siyasetlerle, ideolojilerle iç içe geçmiştir bir kere. Aynı türden dertler daha uzak geçmişe gidince bile bir noktada nüksedebiliyor. Birtakım kemikleşip adeta resmîleşmiş yargılar hemen karşınıza çıkıyor. Böylece, musıki ile ilgili konular musıkinin dışına sarkmaya başlıyor; buradaki yazılarda olduğu gibi."

Kopuz ile Çeşte
Hüsrev Hatemi

80 sayfa,

Hüsrev Hatemi'nin müzikle ilgili yazılarının yer aldığı Karton Kutudan Güfteler kitabının gördüğü ilgi üzerine, çeşitli dergilerde yayımlanmış, müzik ve tasavvuf ağırlıklı yazıları derlenerek okura sunulmuştur. Kopuz ile Çeşte'de Yunus Emre, Mevlana, Mistisizm ve Müzik İlişkisi, Ölüm Gerçeği, Küreselleşme ve Yerel Konular, İslam ve Hıristiyanlıkta Şeytan ve Melekler gibi ilginç konuları bulabilirsiniz.

Bandodan Klasik Müziğe
Fırat Kızıltuğ

109 sayfa,

"Bu kitabı, bilhassa müzik âlemimizin içinde bulunduğu kültürel karmaşayı irdelemek maksadıyla yazdım. Müzik âleminde romanlar dolusu olay ve dramatik bölümler var.
Kitapta sadece bizzat içinde bulunduğum olayları anlattım. Ama maksadım, hatıra yazmak değildir.

Emin olunuz, bu kitaptaki olaylar, şahıslar, anlatılanların tamamı, bir mini çalışmadır. Bütün ümidimiz, gayretli gençlerimize ipuçları vermek. Bazı bilgileri yarı şaka, yarı ciddi aktarmak." (önsözden)

Karton kutudan gufteler
Hüsrev Hatemi

80 sayfa,

Ben 20. yüzyılın ilk kırk yılı biterken doğdum. Şarkıların bir kısmı yeniydi. Bir kısmı ise, sandık lekesi taşıyordu. Sonra sandık odalı evler kalmayıp herkes sitelere taşınınca, eski yeni demeden şarkılar karton kutulara kondu.

(...) Koca Ragıp Paşa ÒGönlümüzün perişanlığı açıklanmamış nükte gibi kaldı. Ne kimse hikmetini anlar, ne Ragıp sebebini söyler.Ó demiş. Evet, gönlümüz perişan, fakat hikmetini ve illetini ne tam biliriz ne de tam söylemek münasiptir. Selam 21. yüzyıl, bu kitap sana küçük bir karton kutu demektir.

Aşk ile... - With love...
R. Hakan Talu

64 sayfa,

"İslam dininin musikiyi haram sayıp saymadığı konusundaki tartışmaların İslam tarihi kadar eski olduğunu ifade etmek, herhalde hatalı olmaz. Bu iki farklı görüşün taraftarları, düşüncelerinin doğruluğunu ispatlamak için, çeşitli âyet ya da hadisleri kendi görüşlerine uygun bir tarzda yorumlamışlardır. Böylece bu konu belki de hiçbir zaman çözülemeyecek boyutlara varmış, adeta "felsefî" bir hüviyet kazanmıştır.
Bu tartışmaların yer aldığı tarihî akış içerisinde musiki, her zaman mevcut olmuş ve diğer dinî inançlara mensup toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da "dinî musiki" olarak isimlendirilen bir musiki tarzı doğmuştur ve çeşitli şekillerde uygulanan karşı koymalara rağmen varlığını korumuştur.
İki CD ve bir kitaptan oluşan bu çalışma yukarıda sözünü ettiğimiz tartışmaların dışında kalarak Osmanlı-Türk İslam yaşayışı içerisinde gelişen, dolayısıyla da kültürel yapımızın temel taşlarından biri olan dinî musikimizden örnekler vermek ve bu musikinin türlerini kısaca tanıtmak amacıyla yapılmıştır. Bütün dinî musiki tarzlarının bir arada takdim edilip örneklendiği ve icra şekilleri hakkında açıklamalar yapıldığı mütevazı çalışmamızın bu konuda genel bilgiler edinmek isteyen okuyucu/dinleyici dostlarımıza faydalı olmasını diliyoruz."
Önsöz'den

Tanburi Küçük Artin
A Musical Treatise of the Eighteenth

Eugenia Popescu-Judetz

204 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Bu kitap, Dimitrie Cantemir ile Abdülbaki Dede'nin devirleri arasında, Türk müziği tarihinde yazar, müzisyen ve tanbur hocası olarak özel bir yeri olan Tanburi Küçük Artin'in Ermeni harfleriyle Türkçe olarak 18. yüzyıl Osmanlı sanat müziğinin icra kuramı üzerine kaleme aldığı çalışma üzerine derinlemesine yapılmış bir incelemedir.

Hem Sultan I. Mahmut'un hem de İran'ın Nadir Şah'ının saraylarında müzikçi olarak bulunan Artin, Istanbul'dan Hindistan'a yaptığı seyahat sırasında bu bölgelerin müziğine ilişkin bilgiler derlemiş, pek çok renkli anektodu bir araya getirmiştir.

Eugenia Popescu-Judetz'in, Artin'in orijinal metnini, nota örneklerini, geniş bir yorum ve analiz ile karşılaştırmalı tabloları içeren bu çalışması hem müzisyen hem de müzikologlar için değerli bir kaynak kitap niteliğindedir.

Mehmed Hafid Efendi ve Musiki
Recep Uslu

48 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Mehmed Hafid Efendi hayatta iken 1806 yılında basılmış olan ed-Dürer adlı eseri bir galatât yani aynı kültürü paylaşan toplumda yanlış kullanılan kelimeler sözlüğüdür. Eserde birçok kelime hakkında sözlük anlamı verildikten sonra doğrusunun ne olacağı genellikle kısaca ifade edilir. Oysa musiki maddesine uzunca bir yer verilmiştir ve bu bilgiler müzik tarihi açısından önemlidir. Bursalı Kiltsianidis de nazariyatla ilgili eserini yazarken Hafid EfendiÕnin bu eserini kaynak olarak kullanmıştır.
Recep Uslu'nun hazırladığı bu kitapta Mehmed Hafid Efendi'nin hayatı, ed-Dürer adlı eserindeki musiki bilgilerinin Latin harflerine çevrilmiş şekli ve sonra gelen ikinci kısımda ise sadeleştirilmiş şekline yer verilmiş. Eserin sonuna da Osmanlıca yazımı ve indeks ilave edilerek okuyucu ve araştırmacıların eserden faydalanması kolaylaştırılmıştır.

Anadolu Ezgileri
Klasik Gitar ve Piyano için Düzenlemeler

Hasan Cihat Örter

48 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Gitarist, söz yazarı, besteci ve aranjör Hasan Cihat Örter'in bu kitabında sanatçının çeşitli Anadolu ezgileri için yaptığı klasik gitar ve piyano düzenlemeleri yer alıyor.

Noktanın Sonsuzluğu - İlahiler
Şenol Filiz

95 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Lütfi Filiz'in kırkbeşli yıllardan doksanlı yıllara gelinceye kadar değişik dönemlerde bestelemiş olduğu ilahiler, kendisinin okuyuşu esas alınarak notaya alınmış ve "Noktanın Sonsuzluğu" serisinden "İlahiler" ismi ile bu kitapta bir araya toplanmıştır. Fânî Divanı'ndan ilahilerin yer aldığı bu kitabın son bölümünde Lütfi Filiz'in bestelediği şarkılardan birkaçı da yer almaktadır.

ESÂTÎZ-İ ELHÂN
Rauf Yektâ

204 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Rauf Yekta Bey, Türk müziğinin ünlü isimlerini konu alan bir dizi risale yazmış, bunlardan Zekâî Dede, Abdülkadir Merâgî ve Dede Efendi'ye ait olanları yayımlayabilmiştir. Bu kitapta, bu üç risalenin çeviriyazıları yer almaktadır. İlk risalede Türk müziğinin ünlü ismi Hoca Zekâî Dede Efendi'nin, öğrencileri tarafından kaleme alınmış hayatı yer almaktadır. 2. risale, müzik bilgini ve besteci Abdülkadir Merâgî'nin hayat hikâyesi, konuyla ilgili gazetelerde çıkmış polemikler ve eser listesini içermektedir. Son risale ise, Hammamizâde İsmail Dede Efendi'nin hayatı ve sanatı üzerine yapılmış ilk ve bugüne kadarki en değerli çalışma niteliğindedir.

KADIN BESTECİLER
Turhan Taşan

504 sayfa,
Kapak Grafiği: Fatih Durmuş

Turhan Taşan’ın hazırlamış olduğu bu eser, Dilhayat Kalfa, Leylâ Saz, Fatma Gevheri Sultan’dan günümüze kadar, 184 kadın besteciyi kapsamaktadır. Besteciler kitapta alfabetik sırayla verilmiştir. Her besteci kısa hayat hikâyesi ve çalışmaları ile tanıtılmakta, eserlerinin listesi ve bestelerinden birinin notası da kitapta yer almaktadır.

PRINCE DIMITRIE CANTEMIR
Theorist and Compser of Turkish Music

Eugenia Popescu - Judetz
224 sayfa,

Eugenia Popescu-Judetz, Prens Dimitrie Cantemir (1673-1723) hakkında 1973 yılında Romence olarak yazdığı kapsamlı monografisinden sonra, aynı konuda yazdığı bu ikinci kitabında yeni bulguları değerlendiriyor. Kitabın amacı Kantemiroğlu'nun sadece edvarını incelemekle sınırlı değil. Kantemiroğlu' nun olaylarla dolu, dramatik hayatının Rusya'da geçen yıllarını da kapsayan hikâyesi veriliyor, onun çok yönlü çalışmaları, faaliyetleri anlatılıyor.

XVIII. YÜZYIL MUSIKİ YAZMALARINDAN KEVSERİ MECMUASI ÜSTÜNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Eugenia Popescu-Judetz
1998,

Dr. Eugenia Popescu-Judetz'in bu kısa ama çok dikkatli bir incelemeye dayanan değerli araştırması, araştırma merakı duymuş, bilgili, ileri görüşlü bir musıkici olduğu anlaşılan, kısaca Kevseri diye andığımız mevlevi dervişi Nayi Ali Mustafa Kevseri Efendi'nin Türk musıkisi tarihindeki yerini, önemini, katkılarını ortaya koyuyor.

18. YÜZYILDA TÜRK MÜZİĞİ
Charles Fonton
1987,

Onyedinci ve onsekizinci yüzyılların İstanbul'unda musiki hayatı hakkında pek az şey biliyoruz. Bu konudaki en önemli kaynaklar, kuşkusuz, Avrupa seyyah ve müsteşriklerin yazdıklarıdır...

ALİ UFKİ VE MEZMURLAR
Cem Behar
1990,

Ali Ufki'nin ardında bıraktığı üç müzik elyazmasından biri de "Mezmurlar"dır. Bu elyazması bu kitapta bir bütün olarak değerlendirilmiş, metin ve nota transkripsiyonları yapılmıştır...

BUZUKİ EROL
Erol Örter
1998,

Erol Örter'in yedi bestesinin notasının da yer aldığı kitaptan, buzuki hakkında bilgiler de edinebileceksiniz...

FENER BEYLERİ'NE TÜRK ŞARKILARI
Murat Bardakçı
1990,

Murat Bardakçı, bu kitabında Bizans notasının tarihsel gelişimini de ele alıyor, ayrıca bu sistemle notaya alınmış Türk müziği parçalarının yer aldığı en önemli yedi kitabın dökümünü veriyor...

MARAGALI ABDULKADİR
Murat Bardakçı
1986,

... Biz, bu kitapta eski çalışmalardan yararlanan, ancak şimdiye dek gözden kaçmış bazı kayıt ve belgeleri ön plana çıkartan bir inceleme sunuyoruz...

MEANINGS IN MUSICAL CULTURE
E. Popescu-Judetz
1996,

Eugenia Popescu-Judetz is an ethnomusicologist and art historian with foremost expertise in Turkish musical writings and performing arts of the Ottoman period...

PROZODİ DERSLERİ
H. Sadettin Arel
1997,

Ünlü musiki bilgini Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955), yüzyılımızın ilk çeyreğinde kaleme aldığı ve daha önce kitap halinde yayımlanmayan bu çalışmasında, "güfte ile ezgi arasındaki uyum" anlamına gelen prozodinin, Türk Müziği'ndeki konumunu inceliyor...

REFİK BEY
Murat Bardakçı
1995,

Refik Fersan'ın hatıraları, iki devrin romanıdır: Osmanlının son zamanlarıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarının...

SERMÜEZZİN RİFAT BEY'İN FERAHNAK MEVLEVİ AYİNİ
Bülent Aksoy
1992,

Bestelenişinden yüz yılı aşkın bir zaman sonra gün ışığına çıkan Ferahnak Ayin'in mevlevi musikisi repertuvarı için bir kazanç olacağına inanıyoruz...

SULTANİ BESTELER
Murat Bardakçı
1997,

Son dönem Türk tarihinin en tartışmalı isimlerinden olan Sultan Vahideddin bu kitapta siyasi kimliğiyle değil "kanuni-bestekar Mehmed Vahideddin" olarak yeralıyor...

TÜRK MUSIKİ KÜLTÜRÜNÜN ANLAMLARI
E. Popescu-Judetz
1996,

Yazar Türkiye'de ilk kez yayımlanan bu ilginç kitabında Osmanlı-Türk musıki kültürünün "anlamları"na şu üç yönde ışık tutuyor: notanın anlamı, mehterin anlamı, musıki kaynakları arasındaki ilişkilerin anlamı...

TÜRK MUSIKİSİNİN MES'ELELERİ
Yalçın Tura
1988,

Bu kitapta yer alan makaleler Türk müziğinde halen tartışma konusu olan ve kesin çözüme ulaşmamış konuları ve özellikle ses sistemini ele almaktadır...


kitaplarımız yazarlarımız hakkımızda dükkan linkler

  © 1998 Pan Yayıncılık. Her hakkı saklıdır.
  Web tasarımı EBİ