4 sonuç gösteriliyor

Sale!

Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu’l Edvâr’ı

18,00 16,20

İçindekiler :
ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
I-HAYATI
1- Yaşadığı Çevre
2- Doğduğu Yer ve Doğum Tarihi
3- Ailesi ve Çocukluğu
4- Eğitimi ve Tahsili
5- Çalıştığı Siyaset Adamları
6- Mûsikîye ve Şiire İlgisi
7- Bestekârlığı ve Şahsiyeti

II-ESERLERİ
İKİNCİ BÖLÜM: XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYATI VE ŞERHU’L-EDVÂR’IN YERİ
I- XIV. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
II- ŞERHU’L-EDVÂR’IN XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYÂTINDAKİ YERİ
A- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ÖZELLİKLERİ
1- Şerhu’l-Edvâr’ın İçeriği
2- Şerhu’l-Edvâr’ın Nüshaları
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Kaynakları
B- ŞERHU’L-EDVÂR’IN İNCELENMESİ
1- Abdülkâdir Merâğî’nin Mûsikî Anlayışı
a- Ses Teorisi
b- Perdeler ve Uzunluk Oranları
c- Aralık ve Aralıklarda Uyum ve Uyumsuzluk
d- Makam Âvâze ve Şubeler
e- Ud Tellerinin Düzeni ve Seslerin Çıkartılmısa
f- Abdülkâdir Merâği’de İkâ’ ile ilgili Devirler
g- Ud’da Mızrap Vuruş Tarzı ve Bazı Beste Örnekleri
2- Abdülkâdir Merâğî’nin Şerhu’l-Edvâr’da Getirdiği Yenilikler
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Türk Mûsikîsi Açısından Önemi

SONUÇ

EKLER
I- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TÜRKÇE TERCÜMESİ
II- ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN KULLANDIĞI BAŞLICA MÛSİKÎ TERİMLERİ
III- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ORJİNAL NÜSHASININ KAPAK İLK VE SON SAYFA SURETLERİ
IV- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TOPKAPI NÜSHASI

Sale!

Opera Tarihi Cilt 2

40,00 32,00

Eserin bu ikinci cildi, opera sanatının 18. yüzyıl sonlarındaki Romantik Opera ve Verdi döneminden başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar gelen 150 yıllık tarihini incelemektedir. Bu ciltte 100`den fazla besteciye ve onların belli başlı eserlerine yer verilmiştir. (Arka Kapak) Müzik kültürünün önemli bir kolu olan opera sanatı, ulusların uygarlık yarışındaki yerlerini belirlemede olağanüstü rolü olan bir yaratıştır. Bu yüzden de Atatürk, Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmedir demiş ve onun bu kanısı, Ankara`da bir devlet konservatuvarının, sonra da devlet opera ve balesinin kurulmasına olanak sağlamıştır. Demek ki Türkiye`miz, müzik sanatında da çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce ulaşabilme inancıyla, gerekli adımı atmakta gecikmemiş, bunun sonucu olarak da devlet operası, devlet konservatuvarının kuruluş tarihinden bu yana 53. yılını da, başarıyla geride bırakmıştır. Opera sanatının Rönesans`tan son çağlara kadar olan tarihsel gelişimi 1.ciltte ana hatlarıyla verilmeden önce, en baştaki giriş bölümünde operanın estetiğine, felsefesine, tarihin karanlıklarında kaybolan benzeri eylemlerin yorumuna değinen bilgileri işlemede yarar görülmüştür. Opera sanatının XVIII. yüzyıl sonlarından XX. yüzyıl başlarına kadar geçen 150 yıllık tarihini inceleyen bu kitapta, 100`den fazla sanatçıyla pek çok önemli esere değinilmiş ve literatürde yer alan belli başlı operaların yorumları yapılmıştır.