Cumhuriyet, 8 Ağustos 2012

Evin İLYASOĞLU / evini@boun.edu.tr

Çağdaş Türk müziğinde Ahmed Adnan Saygun, hakkında en çok kitap yazılmış ve yapıtları en çok kayda alınmış bestecimiz

En son PAN Yayıncılık tarafından yayımlanan Sadun Tanju’nun, “Adnan Saygun’larda Çay Sohbetleri”nde bunca yıldır bölük pörçük bildiğimiz anılar doğrudan Saygun’un ağzından aktarıldığı için önem taşıyor.

Ölümünün 21. yılında Adnan Saygun için üç kitap birden yayımlandı. Böylece bugüne dek yayımlanmış Saygun kitaplarının sayısı yirmiye yaklaşıyor.

Çağdaş Türk müziğinde Ahmed Adnan Saygun, hakkında en çok kitap yazılmış ve yapıtları en çok kayda alınmış bestecimizdir. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da Saygun’un müziği hakkında araştırmalar, tezler hazırlanmış, yabancı dilde yayınlar yapılmış, nice yapıtı yabancı plak şirketleri tarafından dünyanın ünlü merkezlerinde satışa çıkmıştır.

2012’nin ilkyarısında üç Saygun kitabı birden basıldı. Bunların her biri değişik karakterde çalışmalar. Bugüne dek yayımlanan Saygun kitaplarına göz atarsak birçoğunun benzer karakterde olduğunu görüyoruz. Bu kitaplardan çoğu Saygun’un yaşamöyküsünü, Atatürk anılarını, Özsoy operasını, yaşam boyu uğradığı haksızlıkları ya da anılarını dile getiren çalışmalar. Aralarında Mucize Özünal imzalı bir biyografik roman da var. Saygun çoğunda Atatürk’e ait anılarıyla öne çıkıyor; Bartok’un dostu olarak seçkinleşiyor.

Bestecinin Gülper Refiğ’e anlattıklarıyla ilk kez Saygun’un bilinmeyen yönlerini tanımıştık. Emre Aracı’nın önce bir doktora tezi olarak başladığı sonra genişletip 2001’de YKY’den gün yüzüne çıkardığı kitabı ondan sonra yazılan bütün kitaplara kaynak oldu. Hâlâ en çok müzikbilimsel özelliğe sahip olan bu kitap yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da birçok belgeyi içermekte. Aracı, Saygun’a bir dünya bestecisi olarak yaklaştığı için onun yirminci yüzyıldaki yerini tarafsız olarak ortaya koyuyor.

Selim Giray’ın Saygun’un keman yapıtlarını incelediği Türkçe ve İngilizce olarak basılmış kitapları bir kemancıya rehber niteliğinde. Giray’ın çalışması Saygun’un ilerde yazılacak piyano yapıtları, oda müziği, koral müziği gibi türlerdeki incelemelerine de örnek olacaktır.

Saygun’un Bartok’la olan yakınlığı ve ortak müzikbilimsel bulguları doğal ki dünya müzik tarihi açısından çok önemli belgelerdir. Özellikle Bela Bartok’un “Turkish Folk Music from Asia Minor” (Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi – Çev. Bülent Aksoy) adlı Princeton’dan yayımlanan kitabı bir hazinedir. Bu kitapta Saygun’un besteciliği kadar müzikbilimci kimliğine, Bartok çalışmalarına ve ortak bulgularına önemle yer verilmiştir.

Yurtdışında Saygun için pek çok makale yazılmış, seminer, panel notu basılmış, doktora tezi yayımlanmıştır. Araştırma yaparken Bakû’da 2002’de yayımlanmış, hiç bilmediğim, bir kitaba da rastladım: Aygün Samedzade’nin “A. Adnan Saygun” kitabı.

Gelelim bu yıl çıkan üç kitaba: Birincisi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı yayınlarının 1991’deki küçük kitabının genişletilmiş şekli; “Ahmed Adnan Saygun’a Armağan”. Saygun’un yakınında olmuş kişilerin ve Yiğit Aydın gibi genç bir bestecimizin makalelerinden oluşmuş, onları yine Erdoğan Okyay derlemiş. İkincisi, her çeşit insanın anılarından derlenen Serhan Yediğ imzalı kitap ki burada hoca olarak, besteci olarak, komşu, akraba, dost hatta sıradan insan olarak çeşitli tanıkların anlattığı Saygun portresini buluyoruz, keyifle okunan bir çalışma.

En son PAN Yayıncılık tarafından yayımlanan Sadun Tanju’nun, “Adnan Saygun’larda Çay Sohbetleri”nde bunca yıldır bölük pörçük bildiğimiz anılar doğrudan Saygun’un ağzından aktarıldığı için önem taşıyor. Değerli gazeteci-yazar Sadun Tanju, Saygun ailesinin akşamüstü çay sohbetlerine katılmış, doğal bir ev ortamı içinde, bestecinin ölümünden iki yıl önce yapılmış kayıtlar. Bir yerde besteci onca yıllık yaşamına geri dönüp bakıyor. Hep anlatılagelmiş nice olayı burada çok daha sade, sıradan ve sıcak bir serüven olarak okumanın yalınlığına varıyoruz. Sadun Tanju’nun bu kitabı gerçekten de çay sohbetlerinin içtenliği ve yalınlığı içinde akıp gidiyor.

Büyük bestecimiz Saygun’a bunca kitap yazılırken bugüne dek yapılmış en önemli katkı Bilkent’te kurulan Saygun Müzik Araştırma ve Eğitim Merkezi olmuştur. Bestecinin tüm notaları, el yazmaları, mektupları, kütüphanesi, piyanosu, kişisel eşyaları bu merkezde toplanarak yitip gitmekten kurtulmuş, yerli yabancı nice müzikbilimcinin yararına sunulmuştur. Saygun’un yerli ve yabancı basında çıkmış bütün yayınları, tek tek yayımlanmış dergilerdeki makaleleri de derlenip bir külliyat olarak basılmalıdır. Hepsine Bilkent’ten ulaşılabilir.

Saygun kitaplığı

A. Adnan Saygun, Atatürk ve Musiki (O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra) Sevda Cenap And Vakfı, 1981

A. Adnan Saygun Semineri Bildirileri, M. Tuğrul Göğüş (Yay. Haz.), İzmir Filarmoni Derneği Yayınları, 1987

A. Adnan Saygun’a Armağan, Erdoğan Okyay’ın ön-sözüyle, Sevda Cenap And Vakfı, 1991

Gülper Refiğ, Atatürk ve Adnan Saygun, Özsoy Operası, Boyut Müzik, 1997

Emre Aracı, Doğu – Batı Arasındaki Müzik Köprüsü, YKY, 2001

Selim Giray, Bir Kemancıya Rehber, Ahmed Adnan Saygun’un Keman Yapıtları, T.C.Kültür Bakanlığı 2001

Selim Giray, A Biography of the Turkish Composer Ahmed Adnan Saygun and a Discussion of his Violin Works, The Edwin Mellen Press, United Kingdom, 2003

Ahmed Adnan Saygun, Biyografya 5, Ali Ergur’un Ön-sözüyle, Bağlam Yayınları, 2004

Olcay Kolçak, A. Adnan Saygun – Biyografi, Boyut Yayınları, 2005

Şefik Kahramankaptan, Atatürk, Saygun ve Özsoy Operası, Sevda Cenap And Vakfı, 2005

Mucize Özünal, Ahmed Adnan Saygun – Dar Köprünün Dervişi, Tudem Yayınları, 2005

Kemal Küçük, Türk Müziğinin Kutup Yıldızı Adnan Saygun, Doğuş Holding AŞ 2007

Dinçer Yıldız, Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan Saygun, Sun Yayınevi, 2007

Edoğan Okyay, A. Adnan Saygun’a Armağan, Sevda Cenap And Vakfı, Genişletilmiş 2. Baskı, 2012

Serhan Yediğ, Anılardaki Adnan Saygun, PAN Yayıncılık, 2012

Sadun Tanju, Adnan Saygun’la Çay Sohbetleri, PAN Yayıncılık, 2012

X