4 sonuç gösteriliyor

Sale!

Mevlevîlikde Semâ Eğitimi

10,00 9,00

Mevlevîlik, Allah’a ulaşmak için müracaat edilen sayısız yollardan sadece biridir. Sevgiyi, aşkı temel alan bu düşünce tarzı, insanın içine işleyen müziği de kullandığı için yalnız Anadolu’da değil, Osmanlı Devleti’nin yayıldığı her coğrafyada ilgi görmüştür. Günümüzde bile Avrupa ve Amerika’da Mevlânâ’nın duygu ve düşünceleri büyük bir ilgiyle karşılanmakta, hattâ ABD’de en çok okunan kitaplar arasında Mesnevî ilk sırada bulunmaktadır.

Türkiye için benzer sözleri kullanmak maalesef mümkün değildir. Bu topraklardan doğan, buram buram aşk kokan bu düşünce tarzı, ülkemizde bir tek Mevlânâ ihtifalleri sırasında hatırlanmakta, birkaç gün sonra anma törenleri sona erince Mevlânâ ve felsefesi yine unutulmaya terkedilmektedir.

Bu eserin ilk baskısı Türkiye dışında büyük bir ilgiyle karşılanmış, Rus oryantalistler tarafından Rusça’ya çevrilerek kendi okuyucularına da ulaştırılması için çalışmalara başlanmıştır.

Eserin bu baskısı baştan sona kadar gözden geçirilerek tamamen yeniden ve ilâvelerde bulunularak yazılmış, ayrıca son zamanların aktüel konusu olan “Kadın Semâzenler”e daha geniş yer verilmiştir.

Sale!

Kerkük Türk Halk Müziği

15,00 13,50

İçindekiler

Önsöz

Giriş

I. Bölüm: Irak’ta Türk Tarihine ve Türk müziği Tarihine Kısa Bir Bakış

II. Bölüm: Kerkük Türk Halk Müziğine Genel Bir Bakış

III. Bölüm: Kerkük Türk Halk Müziği Sanatçıları

IV. Bölüm: Türkm Müziği Ses Sistemi Açısından Kerkük Türk Halk Müziği

Sale!

Makedonya Türklerince Söylenen Mâniler

15,12 13,60

Makedonya Türklerince Söylenen Maniler adlı eserde, en eski kaynaklardan başlayarak günümüze kadar Makedonya’da derlenen 2500’ü aşkın bir mani malzemesine dayanarak, manilerin kültürel, antropolojik, sosyolojik, psikolojik, gelenek, görenek dil, biçim ve konu özellikleri ele alınmıştır. Balkan Savaşları’ndan sonra değişen demografik ve sosyal yapı, belirli ölçüde manilere de yansımıştır. Söz konusu olan eserde, bu coğrafyada en eski kaynaklardan başlayarak günümüze kadar derlenen bütün manilerin incelenmesi neticesinde ulaşılan bilgiler örnekleriyle sergilenmiştir.

Makedonya Türklerince Söylenen Maniler, inceleme, metin, sözlük, manilerde geçen yer, millet, insan ve derleyici adları gibi dizinler ve bibliyografya bölümleriyle birlikte, bu alanda çok zengin ve değerli malzemeyi kapsayıp ileride yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacak önemli bir kaynağı oluşturmaktadır.

Sale!

Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu’l Edvâr’ı

18,00 16,20

İçindekiler :
ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
I-HAYATI
1- Yaşadığı Çevre
2- Doğduğu Yer ve Doğum Tarihi
3- Ailesi ve Çocukluğu
4- Eğitimi ve Tahsili
5- Çalıştığı Siyaset Adamları
6- Mûsikîye ve Şiire İlgisi
7- Bestekârlığı ve Şahsiyeti

II-ESERLERİ
İKİNCİ BÖLÜM: XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYATI VE ŞERHU’L-EDVÂR’IN YERİ
I- XIV. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ
II- ŞERHU’L-EDVÂR’IN XIV. YÜZYIL TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARİYÂTINDAKİ YERİ
A- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ÖZELLİKLERİ
1- Şerhu’l-Edvâr’ın İçeriği
2- Şerhu’l-Edvâr’ın Nüshaları
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Kaynakları
B- ŞERHU’L-EDVÂR’IN İNCELENMESİ
1- Abdülkâdir Merâğî’nin Mûsikî Anlayışı
a- Ses Teorisi
b- Perdeler ve Uzunluk Oranları
c- Aralık ve Aralıklarda Uyum ve Uyumsuzluk
d- Makam Âvâze ve Şubeler
e- Ud Tellerinin Düzeni ve Seslerin Çıkartılmısa
f- Abdülkâdir Merâği’de İkâ’ ile ilgili Devirler
g- Ud’da Mızrap Vuruş Tarzı ve Bazı Beste Örnekleri
2- Abdülkâdir Merâğî’nin Şerhu’l-Edvâr’da Getirdiği Yenilikler
3- Şerhu’l-Edvâr’ın Türk Mûsikîsi Açısından Önemi

SONUÇ

EKLER
I- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TÜRKÇE TERCÜMESİ
II- ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ’NİN KULLANDIĞI BAŞLICA MÛSİKÎ TERİMLERİ
III- ŞERHU’L-EDVÂR’IN ORJİNAL NÜSHASININ KAPAK İLK VE SON SAYFA SURETLERİ
IV- ŞERHU’L-EDVÂR’IN TOPKAPI NÜSHASI