Burhanettin Deran Hayatı ve Eserleri Erol Deran

Burhanettin Deran Hayatı ve Eserleri

%20 indirimli
0,00TL
0,00TL
Stok Kodu
978-6054-518-23-4
Boyut
21 x 29,5
Sayfa Sayısı
93
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2012
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Dili
Türkçe
978-6054-518-23-4
1537
Burhanettin Deran Hayatı ve Eserleri
Burhanettin Deran Hayatı ve Eserleri
0.00

Babam Burhanettin Deran He­men her in­san ço­cuk­lu­ğun­da, an­ne ve ba­ba­sı­na do­ğal ola­rak bü­yük bir sev­gi du­yar. Za­man­la, bu sev­gi, ben­de, ha­yat tec­rü­be­le­ri­min müm­kün kıl­dı­ğı kar­şı­laş­tır­ma­lar­la, hay­ran­lık ve say­gıy­la bir­le­şe­rek da­ha da güç ka­zan­dı. Ba­bam, sev­gi do­lu oto­ri­te­siy­le ha­ya­tı­mı­zı yön­len­di­ren bir in­san­dı. Gü­zel sa­nat­la­rın, özellikle musikinin bir iba­det ol­du­ğun­dan sık sık söz eder, özel­lik­le ta­sav­vu­fi eser­le­ri ic­ra eder­ken bü­yük bir say­gıy­la meşk et­me­mi­zi sağ­lar­dı. İn­san iliş­ki­si güç­lü, se­ve­cen ve say­gı­lı bir ki­şiy­di. Ve­fa­tın­dan bunca yıl geç­me­si­ne rağ­men ken­di­si­ni ta­nı­yan­lar­la kar­şı­laş­tı­ğım­da, be­ra­ber ol­duk­la­rı za­ma­nı hü­zün­le ha­tır­la­dık­la­rı­naşa­hit olur­um. Göz­le­ri do­la­rak “Ba­ban baş­ka bir in­san­dı” de­mek­ten ken­di­le­ri­ni ala­maz­lar. Kı­ta­sın­dan evi­ne ge­lir­ken, atı­nın nal ses­le­rin­den onun ye­ni bir bes­te ya­pa­ca­ğı­nın he­ye­ca­nı­nı an­lar­dık. Mü­te­bes­sim bir çeh­rey­le içe­ri gir­di­ğin­de ger­gin ve he­ye­can­lı ol­du­ğu da göz­den kaç­maz­dı. He­men oda­sı­na ka­pa­na­rak, se­si­ne udu ile eş­lik et­me­ye baş­la­ma­sı bi­ze ye­ni bir bes­te­nin do­ğmak­ta ol­du­ğu­nu ha­ber ve­rir­di. Oda­sın­dan çık­tı­ğı za­man ba­zen gün­ler­ce emek ver­di­ği ba­zen de bir an­da ya­rat­tı­ğı ye­ni bes­te­si­ni ai­le­ye ya­ni bi­ze te­ren­nüm eder, göz­le­riy­le eser hak­kın­da­ki in­ti­ba­la­rı­mı­zı ade­ta so­rar­dı. Da­ha son­ra bu eser­le­ri biz de ken­di­siy­le bir­lik­te ic­ra eder­dik. Bü­tün bun­la­rı biz­ler­le pay­laş­mak­tan bü­yük zevk alır­dı. Ya­zık ki bu zevk­li pay­la­şım has­ta­lan­ma­sı­yla devam edemedi ve ye­di yıl son­ra da 63 ya­şın­da rah­met­li ol­du… Ru­huşad ol­sun… Onu hep öz­le­yeceğiz. *** De­ğer­li bü­yü­ğü­mü­ze ait olan bu ki­ta­bı uzun zamandır ha­zır­la­mak is­tiyorduk. Mu­si­ki adı­na an­lam­lı bir so­rum­lu­lu­ğu üzer­le­ri­ne ala­rak emek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Meh­met Gün­te­kin'e, Mu­rat Ay­de­mir'e ve no­ta ya­zı­mın­da yar­dım­cı olan Yü­ce Gü­müş'e iç­ten te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.   Erol De­ran

Babam Burhanettin Deran He­men her in­san ço­cuk­lu­ğun­da, an­ne ve ba­ba­sı­na do­ğal ola­rak bü­yük bir sev­gi du­yar. Za­man­la, bu sev­gi, ben­de, ha­yat tec­rü­be­le­ri­min müm­kün kıl­dı­ğı kar­şı­laş­tır­ma­lar­la, hay­ran­lık ve say­gıy­la bir­le­şe­rek da­ha da güç ka­zan­dı. Ba­bam, sev­gi do­lu oto­ri­te­siy­le ha­ya­tı­mı­zı yön­len­di­ren bir in­san­dı. Gü­zel sa­nat­la­rın, özellikle musikinin bir iba­det ol­du­ğun­dan sık sık söz eder, özel­lik­le ta­sav­vu­fi eser­le­ri ic­ra eder­ken bü­yük bir say­gıy­la meşk et­me­mi­zi sağ­lar­dı. İn­san iliş­ki­si güç­lü, se­ve­cen ve say­gı­lı bir ki­şiy­di. Ve­fa­tın­dan bunca yıl geç­me­si­ne rağ­men ken­di­si­ni ta­nı­yan­lar­la kar­şı­laş­tı­ğım­da, be­ra­ber ol­duk­la­rı za­ma­nı hü­zün­le ha­tır­la­dık­la­rı­naşa­hit olur­um. Göz­le­ri do­la­rak “Ba­ban baş­ka bir in­san­dı” de­mek­ten ken­di­le­ri­ni ala­maz­lar. Kı­ta­sın­dan evi­ne ge­lir­ken, atı­nın nal ses­le­rin­den onun ye­ni bir bes­te ya­pa­ca­ğı­nın he­ye­ca­nı­nı an­lar­dık. Mü­te­bes­sim bir çeh­rey­le içe­ri gir­di­ğin­de ger­gin ve he­ye­can­lı ol­du­ğu da göz­den kaç­maz­dı. He­men oda­sı­na ka­pa­na­rak, se­si­ne udu ile eş­lik et­me­ye baş­la­ma­sı bi­ze ye­ni bir bes­te­nin do­ğmak­ta ol­du­ğu­nu ha­ber ve­rir­di. Oda­sın­dan çık­tı­ğı za­man ba­zen gün­ler­ce emek ver­di­ği ba­zen de bir an­da ya­rat­tı­ğı ye­ni bes­te­si­ni ai­le­ye ya­ni bi­ze te­ren­nüm eder, göz­le­riy­le eser hak­kın­da­ki in­ti­ba­la­rı­mı­zı ade­ta so­rar­dı. Da­ha son­ra bu eser­le­ri biz de ken­di­siy­le bir­lik­te ic­ra eder­dik. Bü­tün bun­la­rı biz­ler­le pay­laş­mak­tan bü­yük zevk alır­dı. Ya­zık ki bu zevk­li pay­la­şım has­ta­lan­ma­sı­yla devam edemedi ve ye­di yıl son­ra da 63 ya­şın­da rah­met­li ol­du… Ru­huşad ol­sun… Onu hep öz­le­yeceğiz. *** De­ğer­li bü­yü­ğü­mü­ze ait olan bu ki­ta­bı uzun zamandır ha­zır­la­mak is­tiyorduk. Mu­si­ki adı­na an­lam­lı bir so­rum­lu­lu­ğu üzer­le­ri­ne ala­rak emek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Meh­met Gün­te­kin'e, Mu­rat Ay­de­mir'e ve no­ta ya­zı­mın­da yar­dım­cı olan Yü­ce Gü­müş'e iç­ten te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.   Erol De­ran

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat